Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom obchodu (e-shopu) na stránke ateny.filozofi.sk je Občianske združenie Atény nad Torysou, so sídlom:
Čergovská 7258/24, 080 01 Prešov.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa obchodu (predávajúceho)

Názov: Občianske združenie Atény nad Torysou

Skrátený názov: OZ Atény nad Torysou

Adresa: Čergovská 7258/24, 080 01 Prešov, Slovenská republika

E-mail: atenynadtorysou@filozofi.sk

IČO: 53 977 645

IBAN: SK7109000000005184526893

 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, so sídlom:
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1. Odbor výkonu dozoru, pr@soi.sk, tel. č. 051/772 15 97, fax č. 051/772 15 96.

 

Kupujúci

Kupujúcim je akákoľvek osoba, ktorá uzatvorí zmluvu s predávajúcim (prevádzkovateľom), a to odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom internetového obchodu na stránke ateny.filozofi.sk/eshop a následnou úhradou celej ceny tovaru na základe objednávky. Kupujúci je spotrebiteľom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak kupujúci uvedie v rámci uzatvárania zmluvy (pri registrácii, objednávke a pod.) svoje identifikačné číslo (IČO) a/alebo DIČ, má sa za to, že v právnom vzťahu s prevádzkovateľom ide o kupujúceho – právnicku osobu.

V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a prevádzkovateľom popri týchto Obchodných podmienkach riadi predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (najmä § 52 až 54, všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve, ustanovenia § 613 až 627), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa v znení neskorších predpisov, a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a prevádzkovateľom ako obchodno-záväzkový vzťah popri týchto Obchodných podmienkach riadi predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve – § 409 a nasl.). Na kupujúceho – právnicku osobu sa nevzťahujú práva, ktoré má kupujúci – spotrebiteľ, v zmysle týchto Obchodných podmienok a príslušných právnych predpisov.

Účelom týchto Obchodných podmienok je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho o zmluvných podmienkach vo vzťahu k predaju tovaru prevádzkovateľom resp. kúpe tovaru kupujúcim,  poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy (v prípade kupujúceho – spotrebiteľa) a o reklamačnom poriadku.

Odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu na stránke ateny.filozofi.sk a následnou platbou celej ceny tovaru na základe objednávky vzniká medzi kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) a prevádzkovateľom (predávajúcim) zmluvný vzťah v zmysle týchto Obchodných podmienok.

Elektronickou objednávkou sa rozumie riadne vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, o objednanom tovare a o konečnej celkovej cene tovaru (vrátane ceny dopravy a prípadných iných nákladov a poplatkov, ktoré uhrádza kupujúci v súvislosti s dodaním tovaru).

Prevádzkovateľ potvrdzuje prijatie záväznej objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na adresu uvedenú kupujúcim.

Ako potvrdenie o uzavretí zmluvy slúži faktúra vygenerovaná po úhrade ceny tovaru na základe objednávky. 

Ceny tovaru, možnosti platby

Všetky ceny produktov v e-shope sú uvedené bez DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa veľkosti objednávky a krajiny doručenia. Minimálna hodnota objednávky je 8,00 (bez ceny dopravy).

Kupujúci realizuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

- prevodom platby na účet prevádzkovateľa,

- platbou na dobierku pri prevzatí tovaru.

Prevádzkovateľ tovar expeduje najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdzujúceho e-mailu o vybavenej objednávke, ktorý je doručený kupujúcemu prostredníctvom e-mailu po obdržaní platby prevádzkovateľom.

Zasielanie tovaru

Prevádzkovateľ tovar zasiela prostredníctvom spoločností zabezpečujúcich doručenie tovaru: Slovenská pošta, a. s., vybrané kuriérske spoločnosti.

Konečná cena dopravy tovaru je uvedená v záväznej objednávke, s ktorou sa kupujúci oboznámi pred úhradou celkovej platby za objednávku. Cena za prepravu je v rámci územia Slovenskej republiky uhradená prevádzkovateľom. Pri zasielaní tovaru do krajín mimo Slovenskej republiky cenu za prepravu hradí kupujúci v hodnote určenej spoločnosťou zabezpečujúcou doručenie tovaru.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné oneskorené dodanie tovaru alebo poškodenie tovaru, ak je zavinené spoločnosťou zabezpečujúcou doručenie tovaru.

 

Dodacia lehota

Prevádzkovateľ tovar expeduje najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdzujúceho e-mailu o vybavenej objednávke, ktorý je doručený kupujúcemu prostredníctvom e-mailu po obdržaní platby prevádzkovateľom. Doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky trvá zvyčajne 1 až 3 pracovné dni. Doručenie tovaru v rámci Českej republiky trvá max. 1 týždeň, v rámci Európy trvá zvyčajne max. 2 týždne.

Ak kupujúcemu nebol tovar doručený, oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailu atenynadtorysou@filozofi.sk.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty bude prevádzkovateľ kupujúceho bezodkladne informovať.

V prípade, že kupujúci neuviedol v objednávkovom formulári všetky potrebné informácie na doručenie zásielky, napríklad popisné číslo ulice, bude prevádzkovateľom vyzvaný na ich doplnenie elektronickou formou. Ak údaje nedoplní do 10 kalendárnych dní od vyzvania, objednávka bude zrušená a refundovaná prevádzkovateľom.

Ak prevádzkovateľ nedodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní po uzavretí zmluvy (po úhrade objednávky) a nedodá ho ani v dodatočnej primeranej lehote, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. V prípade doručovania tovaru mimo Slovenskej republiky sa dodatočná lehota primerane predlžuje, a to o 30 dní pri doručovaní v rámci Európy.

 

Žiadosť o neskoršie dodanie

Ak si kupujúci želá dodať tovar neskôr, informuje o tom prevádzkovateľa pri objednávke alebo bezodkladne e-mailom na adresu atenynadtorysou@filozofi.sk.

Storno objednávky

Ak kupujúci uhradil objednávku, ktorá ešte nebola prevádzkovateľom expedovaná, môže objednávku zrušiť, a to bezodkladným informovaním o zrušení objednávky e-mailom na adresu atenynadtorysou@filozofi.sk. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu financie v hodnote, ktorú kupujúci uhradil v rámci danej zmluvy do 14 pracovných dní na účet, z ktorého kupujúci vykonal platbu, prípadne na účet, ktorý kupujúci uvedie spolu s informovaním o zrušení objednávky.

Storno objednávky je bez poplatku.

 

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale (ak bol obal rozbalený) a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

Neprevzatie tovaru

Ak si kupujúci neprevezme tovar u dopravcu v rámci 18-dňovej lehoty, prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. O nutnosti prevzatia tovaru do konca tejto lehoty prevádzkovateľ alebo spoločnosť zodpovedajúca za prepravu tovaru upovedomí zákazníka vopred prostredníctvom e-mailu odoslaným na adresu zadanú v objednávke. 

V prípade, že je tovar zasielaný Slovenskou poštou a zásielka s tovarom sa prevádzkovateľovi vráti späť ako neprevzatá alebo nedoručená, upovedomí o tom kupujúceho prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu zadanú v objednávke. Tovar bude rezervovaný pre kupujúceho na dodatočné prevzatie prostredníctvom osobného odberu, a to po dobu 10 dní od zaslania vyššie uvedeného upovedomenia. Ak kupujúci neprevezmete tovar ani v tejto dodatočnej 10-dňovej lehote, prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru prevádzkovateľ oznámi kupujúcemu e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke. Kúpnu cenu tovaru prevádzkovateľ vráti kupujúcemu do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení na účet, z ktorého kupujúci vykonal platbu alebo ktorý uviedol pri oznámení o odstúpení od zmluvy. V prípade neprevzatého tovaru, ktorý bol predtým zasielaný Slovenskou poštou, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť náklady na balenie tovaru a zaslanie, ktoré boli v rámci záväznej objednávky prirátané ku kúpnej cene tovaru. 

Po odstúpení od zmluvy je prevádzkovateľ oprávnený neprevzatý tovar predať tretej osobe alebo s ním inak voľne nakladať.

 

Nedostupnosť tovaru

Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamihu odoslania tovaru, a to najmä z dôvodu vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru. O odstúpení od kúpnej zmluvy prevádzkovateľ bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke.

V prípade, že prevádzkovateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu nedostupnosti tovaru a kupujúci uhradil objednávku, prevádzkovateľ vráti cenu tejto úhrady na bankový účet kupujúceho do 14 dní odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru.

Zodpovednosť za vady

Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré vykazuje predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí predaného tovaru v záručnej dobe (záruka). Pri tovare predávaného za nižšiu cenu prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná cena nižšia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli zapríčinené prepravnou spoločnosťou pri preprave tovaru.

Za vadu tovaru sa nepovažuje poškodenie alebo opotrebovanie tovaru používaním, resp. inou manipuláciou, napríklad zošúchanie farieb knihy či grafiky spôsobené dotýkaním sa vytlačenej plochy alebo znehodnotenie dlhodobým vystavením priamym slnečným lúčom.

 

Záručná doba

Na všetok tovar platí zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ako záručný list slúži faktúra vygenerovaná po úhrade ceny tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa záruka za akosť tovaru neposkytuje, t. j. neplatí vyššie uvedená záručná doba, pričom zodpovednosť prevádzkovateľa za vady tovaru sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Popri nárokoch ustanovených v § 436 a nasl. Obchodného zákonníka nemá kupujúci nárok na náhradu škody, prípadne iné nároky.

 

Postup pri uplatnení reklamácie

O žiadosti o reklamáciu tovaru kupujúci informuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu na adresu atenynadtorysou@filozofi.sk, pričom uvedie meno a priezvisko kupujúceho (v prípade fyzickej osoby) alebo názov (v prípade právnickej osoby), číslo objednávky (ak je k dispozícii), názov tovaru, dôvod reklamácie (adekvátny popis vád), korešpondenčné údaje a číslo účtu, na ktorý si kupujúci želá zaslať vrátené financie.

Reklamovaný tovar kupujúci odošle prevádzkovateľovi spolu s dokladom o kúpe na adresu:

OZ Atény nad Torysou, Čergovská 7258/24, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Prepravné a ďalšie obdobné náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení reklamácie hradí kupujúci.

V prípade odôvodnenej reklamácie vád, náklady na prípadné následné dodanie náhradného tovaru a prípadné ďalšie preukázateľne účelne vynaložené náklady kupujúceho súvisiace s predmetnou reklamáciou hradí prevádzkovateľ. 

Prevádzkovateľ poskytne kupujúcemu náhradu účelne vynaložených nákladov na vrátenie tovaru a prípadných ďalších účelne vynaložených nákladov súvisiacich s predmetnou reklamáciou bez zbytočného odkladu po ich preukázaní prevádzkovateľovi zo strany kupujúceho, v rámci vybavenia reklamácie. 

O prijatí žiadosti o reklamáciu tovaru prevádzkovateľ informuje kupujúceho do 7 pracovných dní.

 

Práva kupujúceho

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, no kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv kupujúci uplatňuje, prevádzkovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, s následnou výzvou na prevzatie plnenia podľa uvedeného, prípadne odôvodnené zamietnutie reklamácie. Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a prevádzkovateľ ju zamietol, prevádzkovateľ je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť prevádzkovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. 

Prevádzkovateľ je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Európska komisia

Ak je kupujúci – spotrebiteľ (fyzická osoba) nekonajúca v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, svoje práva a nároky súvisiace s kúpou tovaru si môže voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia sporu (on-line), v zmysle možností a podmienok takéhoto riešenia sporu uvedených v nasledujúcich ustanoveniach Obchodných podmienok. Obdobne môžu byť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporu uplatnené aj nároky prevádzkovateľa voči kupujúcemu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom európskej on-line platformy, ktorá sa nachádza na internetovej stránke Európskej komisie: ec.europa.eu/consumers/odr/main

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na atenynadtorysou@filozofi.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať vyššie uvedenú sťažnosť aj prostredníctvom on-line platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na internetovej stránke Európskej komisie: ec.europa.eu/consumers/odr/main. Takáto sťažnosť bude vybavená do 90 dní.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 €. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,00 € bez DPH. Zoznam všetkých subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Podrobnejšie informácie o alternatívnom riešení sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Kontakt, osobné údaje, autorské práva

Ak nevyplýva niečo iné z týchto Obchodných podmienok, pri všetkých úkonoch a komunikácii zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy sa použijú (s príslušnými právnymi účinkami) prostriedky diaľkovej komunikácie, a to najmä webové sídlo prevádzkovateľa (ateny.filozofi.sk), e-mail a telefón, pričom sú relevantné kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené v týchto Obchodných podmienok resp. na stránke ateny.filozofi.sk/kontakt a kontaktné údaje kupujúceho, ktoré uviedol pri uzatváraní zmluvy (pri registrácii, resp. objednávke).

Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne prevádzkovateľovi v rámci uzatvárania zmluvy (pri registrácii, objednávke a pod.), sa prevádzkovateľ zaväzuje používať iba na účel riadneho plnenia zmluvy s kupujúcim a spracuje ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedené v osobitnom dokumente, ktorý je uverejnený na stránke ateny.filozofi.sk.

Kúpou tovaru od prevádzkovateľa nevznikajú žiadne práva na používanie autorských diel, ochranných známok či iných práv duševného vlastníctva prevádzkovateľa prípadne tretích osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Informácia o dĺžke trvania zmluvy a o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa: Zmluva medzi prevádzkovateľom a kupujúcim má charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru, pričom najčastejší spôsob zániku zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán alebo môže zmluva zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, najmä odstúpením od zmluvy. Nejde o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

Prevádzkovateľ nepristúpil k žiadnym kódexom správania, ktorými by bol viazaný v súvislosti s predmetom zmluvy s kupujúcim.

Vstupom do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom na základe príslušného úkonu – odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu na stránke ateny.filozofi.sk (s následnou platbou ceny objednávky) – kupujúci potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s obsahom Obchodných podmienok, vrátane reklamačného poriadku, a plne ich akceptuje v platnom a účinnom znení (ku dňu odoslania objednávky kupujúcim).

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. 7. 2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, obzvlášť v prípade zmien relevantných právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho v súvislosti s kúpou tovaru, pričom takéto zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením na stránke ateny.filozofi.sk.

V prípade nesprávneho zobrazenia si môžete celé znenie Obchodných podmienok prezrieť alebo stiahnuť kliknutím na tento link.