OZ Atény nad Torysou je otvoreným, nezávislým a apolitickým občianskym združením, ktorého základným poslaním je združovanie ľudí so záujmom o filozofiu a jej osvetu.

OZ Atény nad Torysou vykonáva osvetovú činnosť v oblasti filozofie, humanitných a spoločenských vied, nadväzujúc na historicky rozvíjanú humanistickú tradíciu mesta Prešov, vďaka ktorej si vyslúžilo pomenovanie „Atény nad Torysou“.

Zámerom občianskeho združenia je revitalizovať koncept Prešova ako kultúrnej bašty filozofického myslenia na Slovensku nie len v oblasti akademickej filozofie, ale tiež úsilím o zmysluplnú integráciu filozofie do verejného priestoru a diskurzu a konzekventné vylepšenie jej obrazu v celospoločenskej perspektíve.

Stanovy OZ Atény nad Torysou

1.1  Názov združenia: Občianske združenie Atény nad Torysou; skrátene OZ Atény nad Torysou.

 

1.2  Sídlo občianskeho združenia a poštová komunikačná adresa: Čergovská 7258/24, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

 

1.3  Občianske združenie Atény nad Torysou je otvoreným, nezávislým a apolitickým občianskym združením, realizujúcim svoju činnosť v súlade s týmito stanovami.

2.1  Základným poslaním OZ Atény nad Torysou je združovanie občanov s profesionálnym alebo súkromným záujmom o filozofiu a jej osvetu, a s tým súvisiaca osvetová činnosť v oblasti filozofie, humanitných a spoločenských vied, nadväzujúc na historicky rozvíjanú humanistickú tradíciu mesta Prešov, vďaka ktorej si vyslúžilo pomenovanie „Atény nad Torysou“. Zámerom občianskeho združenia je revitalizovať koncept Prešova ako kultúrnej bašty filozofického myslenia na Slovensku nie len v oblasti akademickej filozofie, ale tiež úsilím o zmysluplnú integráciu filozofie do verejného priestoru a diskurzu a konzekventnú kultiváciu jej obrazu v celospoločenskej perspektíve.

 

2.2  Osvetová činnosť združenia je realizovaná predovšetkým prostredníctvom zrozumiteľnej popularizácie filozofického a humanitného myslenia vo verejnom diskurze a motivovania verejnosti k samostatnej filozofickej činnosti, sebapoznaniu a sebarozvoju.

 

2.3  Združenie tiež kladie dôraz na utváranie priestoru pre otvorenú a slobodnú filozofickú diskusiu na akúkoľvek tému, rešpektujúc právne predpisy a legislatívu Slovenskej republiky. Presadzuje pri tom princípy plurality hodnotových postojov a názorov, slobody myslenia a jeho expresie, konštruktívnej kritiky a vzájomnej úcty.

 

2.4  V záujme napĺňania poslania občianskeho združenia Atény nad Torysou sú vykonávané tieto činnosti:

a)  popularizácia slovenského, európskeho a svetového filozofického, humanitného či spoločenskovedného myslenia na Slovensku prostredníctvom organizovania verejných osvetových podujatí a aktivít – prednášok, workshopov, textových seminárov, diskusií a iných;

b)  realizácia filozoficko-popularizačných, osvetových a vzdelávacích aktivít v online priestore – nahrávky prednášok, rozhovorov a iných formátov, streamy, blogy, podcasty a podobne;

c)  pravidelné informovanie verejnosti o najnovších filozofických a humanitných skúmaniach a ich výsledkoch, o podujatiach, publikáciách, rozličných mysliteľoch a ich práci, a to napríklad prostredníctvom newslettera, webmagazínu a podobne;

d)  vytvorenie platformy pre networking a projektovú a inú spoluprácu s rozličnými slovenskými i zahraničnými odborníkmi;

e)  spolupráca so slovenskými i zahraničnými vedeckými a kultúrnymi inštitúciami pri organizovaní podujatí a pri iných aktivitách súvisiacich s popularizáciou slobodnej (filozofickej) diskusie, respektíve s jej realizáciou;

f)  realizácia, podpora a propagácia akademickej a nezávislej výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti filozofie a príbuzných disciplín (etika, estetika, politológia, sociológia, psychológia, kulturológia, umenie a kultúra a podobne), ako aj slobodnej esejistickej činnosti, prostredníctvom publikačnej a vydavateľskej činnosti združenia;

g)  vytvorenie platformy pre realizáciu, podporu a propagáciu odbornej prekladateľskej činnosti v oblasti filozofie a vyššie spomenutých príbuzných disciplín prostredníctvom publikačnej a vydavateľskej činnosti združenia;

h)  realizácia osvety vo vzťahu k starosti o seba a starostlivosti o duševné zdravie prostredníctvom zvyšovania povedomia o filozofickom a psychologickom poradenstve, a iné.

3.1  O členstvo v OZ Atény nad Torysou sa môže uchádzať akákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, či právnická osoba, pokiaľ súhlasí so stanovami združenia a chce sa podieľať na napĺňaní jeho poslania a cieľov činnosti.

 

3.2  Členstvo v združení vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o členstvo a jeho vzatí na vedomie Výkonným výborom združenia.

 

3.3  Členstvo v združení zaniká:

a)  vystúpením člena – v deň doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia,

b)  vylúčením – dňom rozhodnutia Výkonného výboru o vylúčení na základe návrhu Valného zhromaždenia,

c)  vyškrtnutím – z dôvodu dlhodobej nečinnosti člena (viac ako 15 mesiacov),

d)  úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,

e)  zrušením občianskeho združenia.

4.1  Všetci členovia združenia sú riadnymi a rovnocennými členmi, na ktorých sa vzťahujú tieto práva:

a)  právo podieľať sa na výkone činnosti združenia,

b)  právo voliť a byť volený do orgánov združenia,

c)  právo predkladať akékoľvek návrhy, pripomienky, podnety, sťažnosti, žiadosti a podobne orgánom združenia a žiadať o stanovisko v akejkoľvek veci ohľadom združenia a jeho činnosti,

d)  právo byť transparentne informovaný o činnosti združenia, o jeho hospodárení, o aktuálnych i pripravovaných rozhodnutiach orgánov združenia a akýchkoľvek pripravovaných aktivitách združenia.

 

4.2  Na každého člena združenia sa zároveň vzťahujú tieto povinnosti, ktoré na seba dobrovoľne ukladá prejavením vôle o členstvo:

a)  povinnosť dodržiavať stanovy združenia,

b)  povinnosť rešpektovať uznesenia orgánov združenia,

c)  povinnosť aktívne sa podieľať na činnosti združenia podľa svojich schopností,

d)  povinnosť zdržať sa úkonov, ktoré by boli v rozpore so záujmami združenia, stanovami a ostatnými vnútornými predpismi združenia, či zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.1  Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie.

 

5.2  Výkonným a riadiacim orgánom združenia je Výkonný výbor.

 

5.3  Štatutárnymi orgánmi združenia sú Predseda a Podpredseda Výkonného výboru.

 

5.4  Kontrolným orgánom združenia je Dozorná rada.

6.1  Valné zhromaždenie je ako najvyšší orgán združenia tvorené všetkými riadnymi členmi združenia.

 

6.2  Valné zhromaždenie zvoláva predseda Výkonného výboru združenia najmenej jedenkrát za rok, prípadne podľa potreby. Na Výkonný výbor sa zároveň vzťahuje povinnosť zvolať Valné zhromaždenie, ak o to požiada aspoň tretina riadnych členov združenia.

 

6.3  Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné len za prítomnosti aspoň dvoch tretín všetkých členov združenia. V iných prípadoch je Valné zhromaždenie rokovaniaschopné. Každý člen Valného zhromaždenia má jeden hlas.

 

6.4  Valné zhromaždenie najmä:

a)  schvaľuje zmeny stanov združenia,

b)  schvaľuje odporúčania Valného zhromaždenia na základe návrhov riadnych   členov pre základné smerovanie združenia,

c)  prerokúva činnosť združenia za posledné obdobie,

d)  schvaľuje výročnú správu o hospodárení, ktorú predkladá Dozorná rada,

e)  volí a odvoláva členov Výkonného výboru a Dozornej rady.

7.1  Výkonný výbor je ako výkonný a riadiaci orgán združenia tvorený 3 členmi združenia.

 

7.2  Výkonný výbor je volený Valným zhromaždením na 2 roky a za svoju činnosť mu zodpovedá. Do odvolania musí byť aspoň jeden z členov Výkonného výboru pôvodným členom Prípravného výboru združenia registrovaného na MV SR.

 

7.3  Výkonný výbor zo svojich členov volí Predsedu a Podpredsedu Výkonného výboru združenia.

 

7.4  Výkonný výbor zasadá najmenej dvakrát ročne, prípadne podľa potreby. Zvoláva ho Predseda, v prípade potreby ktorýkoľvek člen Výkonného výboru. Na prijatie právoplatného uznesenia Výkonného výboru je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých jeho členov. Každý člen Výkonného výboru má jeden hlas. Návrh uznesenia môže predložiť ktorýkoľvek člen Výkonného výboru.

 

7.5  Výkonný výbor najmä:

a)  riadi činnosť združenia medzi jednotlivými zasadnutiami Valného zhromaždenia s prihliadnutím na rozhodnutia Valného zhromaždenia a po zohľadnení stanoviska Predsedu a Podpredsedu a v súlade so stanovami združenia,

b)  kontroluje napĺňanie základných programov a cieľov združenia a hospodárenie združenia,

c)  zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia,

d)  predkladá Valnému zhromaždeniu možnosti financovania činnosti združenia na príslušný rok,

e)  vypracúva ročnú správu o činnosti združenia,

f)  vedie evidenciu členov a rozhoduje o vylúčení člena zo združenia.

8.1  Predseda Výkonného výboru je volený Výkonným výborom na 2 roky.

 

8.2  Predseda Výkonného výboru združenia najmä:

a)  zastupuje združenie navonok, zodpovedá za komunikáciu združenia s verejnosťou, inými združeniami a organizáciami, vedeckými inštitúciami, ako aj štátnymi úradmi,

b)  je štatutárnym zástupcom združenia, má samostatné podpisové právo a podpisuje akty združenia, ak to nie je v rozpore s inými ustanoveniami týchto stanov,

c)  zvoláva a vedie zasadnutia Výkonného výboru,

d)  riadi chod združenia v zmysle zabezpečovania plnenia poslania a cieľov združenia, t. j. konkretizuje a zabezpečuje plnenie programov a cieľov a efektívne napĺňanie poslania združenia,

e)  spoluzodpovedá za hospodárenie združenia,

f)  predkladá výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia Dozornej rade,

g)  na zabezpečenie realizácie aktivít pre napĺňanie cieľov a poslania združenia môže s vedomím Výkonného výboru prijímať a prepúšťať zamestnancov.

 

8.3  Predseda Výkonného výboru sa zodpovedá Dozornej rade. V prípade nedostatočného prínosu pre združenie alebo porušenia záväzných predpisov ho na základe návrhu Dozornej rady odvoláva Výkonný výbor s okamžitou platnosťou.

 

8.4  Podpredseda Výkonného výboru je volený Výkonným výborom na 2 roky. Zodpovedá sa Predsedovi Výkonného výboru a Dozornej rade.

 

8.5  Podpredseda Výkonného výboru združenia najmä:

a)  je štatutárnym zástupcom združenia (po Predsedovi Výkonného výboru),

b)  v neprítomnosti Predsedu Výkonného výboru alebo jeho poverením zvoláva

c)  spoluzodpovedá za hospodárenie združenia.

9.1  Dozorná rada ako kontrolný orgán združenia je tvorená 1-5 členmi alebo nečlenmi združenia.

 

9.2  Dozornú radu volí Valné zhromaždenie na 2 roky a za svoju činnosť sa zodpovedá výlučne Valnému zhromaždeniu. Funkcia člena Dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou členstva vo Výkonnom výbore.   

 

9.3  Člen Dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokumentov, dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať, či združenie realizuje svoju činnosť v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a ostatnými vnútornými predpismi združenia. Je tiež oprávnený zúčastniť sa všetkých rokovaní orgánov združenia a upozorňovať Výkonný výbor či Valné zhromaždenie na zistené nedostatky.

 

9.4  Dozorná rada najmä:

a)  kontroluje činnosť združenia podľa predložených dokladov,

b)  upozorňuje Výkonný výbor združenia na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie, pričom Výkonný výbor je povinný ich zohľadniť,

c)  predkladá výročnú správu o výsledkoch kontroly činnosti združenia a výročnú správu o hospodárení Valnému zhromaždeniu.

10.1  Hospodárenie s príjmami a majetkom združenia vykonáva združenie na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, podľa schváleného rozpočtu združenia na príslušný rok, efektívne, transparentne a v súlade s cieľmi a stanovami združenia.

 

10.2  Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje vždy do 15. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho tomu, na ktorý je rozpočet zostavovaný.

 

10.3  Zdrojmi príjmov a majetku združenia sú najmä:

a)  dobrovoľné členské príspevky,

b)  dary od fyzických osôb,

c)  dotácie a granty od právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

d)  dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,

e)  prostriedky z podporných programov Európskej únie,

f)  reklamná a propagačná činnosť súvisiaca s cieľmi združenia,

g)  príjmy z činností pri plnení cieľov združenia,

h)  2% z príjmov fyzických a právnických osôb.

 

10.4  Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na dosahovanie cieľov združenia.

 

10.5  Prostriedky združenia sú vedené na osobitnom transparentnom bankovom účte.

11.1  Občianske združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia, prípadne právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia. Výkonný výbor je v takom prípade povinný ustanoviť likvidátora.

 

11.2  Pri likvidácii združenia sa primárne uhradia všetky jeho pohľadávky a záväzky. S likvidačným zostatkom likvidátor naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

 

11.3  Občianske združenie oznámi dátum zrušenia dobrovoľným rozpustením, vstup do likvidácie a údaje likvidátora Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

12.1  Občianske združenie Atény nad Torysou vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

12.2  Stanovy OZ Atény nad Torysou nadobúdajú platnosť dňom registrácie združenia na Ministerstve vnútra SR.

 

12.3  Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.